تبلیغات
دختری به نام تنهایی - مردها هم...

دختری به نام تنهایی

مردها هم...
مردهـــــا هـــــم هـــــرزه میشونـــــد ...
امـــــا ...
ردپـــــای فاحشگـــــی شـــــان را ,
جامعـــــه ای پـــــاک میکنـــــد کـــــه ,
قانـــــون را شرعـــــا و عرفـــــا ...
مردانـــــه بـــــه خوردمـــــان داده اســـــت ...!

[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]