تبلیغات
دختری به نام تنهایی - ارتباط جوراب افراد با شخصیت آنھا

دختری به نام تنهایی

ارتباط جوراب افراد با شخصیت آنھا

شناختن آدمھا در ھمان نگاه اول یا چند دقیقه اول، مثل راه رفتن گربه روی شیروانی داغ
میماند، سخت است، خیلی ھم سخت است، اما اتفاق میافتد! راه و چاھی كه اصول
روانشناسی پیش پای ما میگذارد، دقیقا ھم راه دارد ھم چاه!
چون ساده انگاری و تصمیم گیری عاجلانه، از طریق داده ھای روانشناسی ھم گاھی باعث
اشتباھات عجیب و غریب میشود كه تنھا از طریق تمرین و تلاش شخص و داشتن یك دید
عمیق و جست و جو گر، قابل پیشگیری است.
دیدی كه ما به آن میگوییم، دید یك روانشناس كه شما را روی كاناپه مطب روان پزشكی اش
برانداز می کند!

الف) بگویید طرفتان چی پوشیده تا بگوییم چگونه است.

این جمله از شكسپیر نیست، فقط جمله آشنایی است كه یك محقق به سادگی میگوید و
اثبات میكند كه حقیقت ھم دارد. اینكه لباس پوشیدن، كفشھا و حتی موبایل و خودكار
آدمھا شخصیت اجتماعی و فرھنگ خانوادگیشان را بازگو میكند، ھرچند بازی ساده ای
نیست اما میتواند واقعی و روزمره باشد، مثلا شما ھیچ وقت به جورابھای طرف مقابلتان
دقت كرده اید؟
لازم نیست آن طرف مقابل، حتما رئیس شركت شما، مدیر مدرسه فرزندتان یا شخصی باشد
كه با او قرار كاری دارید، میتوانید دفعه اول داده ھای ذھنیتان را روی جوراب مرد یا زنی كه
در اتوبوس یا مترو روبه رویتان نشسته است، آزمایش كنید!

ب) بگویید جورابش چه رنگی و چه جنسی است تا بگوییم چطور زندگی میكند.

رنگھا نقطه ھای روشنی ھستند كه یك محقق روانشناسی را در تاریكی به مقصد
میرسانند، مثل ھمین رنگ قرمز كه اگر احیانا رنگ جوراب فرد مقابل شما بود، میتواند
نشانه تمایل بیمارگونه به جلب محبت و توجه دیگران باشد.
علاوه بر این استفاده از رنگ قرمز نشانه بیماری ھای نھفته گوارشی و عصبی است و
بیشترین تاثیر را روی اطرافیان دارد.
در ضمن اگر طرف مقابل شما مرد بود و جوراب قرمز پوشیده بود، روانشناسی را بیخیال
شوید و صندلیتان را عوض كنید.
در مورد استفاده از رنگھای دیگر ھم میشود براحتی تك نگاری كرد، مثل رنگ خاكستری كه
رنگ آدمھایی است كه میخواھند كمتر دیده شوند یا رنگ سیاه كه گرچه معمول است رنگ
دل مردگی و عدم تسكین است.

ج) جوراب ھایش تمیزند؟ خوب نگاه كنید!

قبول دارید كه جورابھای تمیز، سالم و خوشرنگ مشخصه آدمھایی است كه زندگی سالم و
محیطی آرام برای لباس پوشیدن دارند، گرچه آدمھای وسواسی را باید از این قاعده جدا كرد،
آنھا علی رغم داشتن جورابھای تمیز و خوشرنگ و درخشان، آدمھایی عصبی و كم طاقت
ھستند كه با این پا و آن پا شدن و ناخن جویدن یا نگاهھای مستاصل و بی قرارشان قابل
تشخیص اند.

د) جوراب ھایش مارك دارند؟

آدمھایی كه جوراب ھای ماركدار میپوشند، به شدت كم اعتماد به نفس و ظاھربین ھستند،
میل به جلب توجه و خودنمایی در آنھا به قدری بالاست كه پوشیدن یك جوراب ساده و تمیز را
فدای یك جوراب بو گندوی صدبار پوشیده مارك دار میكنند، قبول كنید كه جوراب
چھار ھزار تومنی را ھر روز نمیشود نو كرد!

ش) از جوراب ھایش، كارش را حدس میزنیم!

تا اینجا شما محیط خانوادگی طرف مقابل، شخصیت تقریبی و سطح اعتماد به نفس اش را از
طریق جوراب ھایش حدس زدید، اما اگر میخواھید بدانید چه كاره است، یا تقریبا در چه محیط
كاری وقت میگذارد، دوباره به جوراب ھایش دقت كنید.
آدمھایی كه كار بدنی میكنند كمتر حوصله دارند ھر روز جورابھایشان را بشویند یا تعویض
كنند، آنھا جورابھایی سوراخ و چرك دارند و تمایلی ھم به پوشاندن انگشت پایشان نشان
نمیدھند، در بعضی موارد بخصوص این گروه جورابھایشان را به كل دور می اندازند كه به
اندازه دسته اول قابل تشخیصاند.
كسانی ھم كه كار شركت و دفتری میكنند بیشتر اوقات جورابھای كمرنگ و با كمترین جلب
توجه در محیط كار میپوشند كه ھرچند تمیز و مرتب است از یكنواختی زندگیشان حكایت
می کند.

[ چهارشنبه 18 اسفند 1389 ] [ 04:21 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]